BDO Podatki i Rachunkowość nr 3 (29) Marzec 2010

A   A   A

Rozliczenie w kosztach inwestycji w obcych środkach trwałych

(Źródło: Koszty w firmie)

 

Pytanie

 

Nasza spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych. Ponieważ maszyny związane z obróbką metali są bardzo kosztowne, a spółka dopiero zaczyna działalność, postanowiliśmy zawrzeć umowę o dzierżawę maszyn na okres 10 lat. Do zintensyfikowania produkcji niezbędny był jednak remont niektórych z maszyn, aby cała linia produkcyjna była bardziej wydajna. Czy wydatki poniesione na ulepszenie mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Jak powinienem dokonać amortyzacji inwestycji oraz jak rozliczyć ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym?

 

Odpowiedź

 

Jak dokonujesz amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych?

 

Przepisy podatkowe przewidują możliwość amortyzacji wydatków związanych z inwestycjami w obcych środkach trwałych. Zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają również - co do zasady - niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych". Należy jednak pamiętać, że tak, jak w przypadku środków trwałych stanowiących własność podatnika, także w tej sytuacji amortyzacji podlegają takie środki, których wartość przekracza 3.500 zł. W przeciwnym razie wydatki powinny być zaliczane jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

 

Ważne orzeczenie

Jako inwestycję w obcym środku trwałym należy rozumieć ogół kosztów poniesionych przez podatnika na przystosowanie wynajmowanego przez niego lub wydzierżawianego obiektu do stanu zdatnego do używania przez podatnika. W przypadku inwestycji w obcym środku trwałym wydatki podlegają amortyzacji po przyjęciu inwestycji do użytkowania, zaś w koszty uzyskania przychodu mogą być wliczone odpisy amortyzacyjne.

Wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 12/05

 

Jak rozliczysz dokonanie ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym?

 

Możliwa jest również sytuacja, w której faktycznie dochodzi w czasie korzystania z obcego środka trwałego do ulepszenia dokonanej w nim wcześniej inwestycji. Jednocześnie należy dać działającemu w ten sposób podatnikowi możliwość amortyzowania inwestycji w środku trwałym. Nie jest to sprzeczne z przepisami, a co więcej, wydaje się to być racjonalnym i pożądanym rozwiązaniem w podatkach dochodowych.

Do takiego wniosku można dojść na podstawie analizy art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, zgodnie z którym, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Nie istnieje bowiem przeszkoda do dokonania ulepszenia w inwestycji w obcym środku trwałym, a następnie amortyzowania takich wydatków, czy też zaliczenia ich bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jeśli zachodzą ku temu ustawowe przesłanki.

 

Ważne orzeczenie

Inwestycja w obcym środku trwałym, tak jak inne środki trwałe, może być ulepszona w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. W przypadku jej ulepszenia wartość początkową, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 7 ustawy o PIT, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza 3.500 zł. Zatem wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych (określoną pierwotnie zgodnie z art. 22g ust. 7 ustawy o PIT) zwiększają wydatki na jej ulepszenie, tj. wydatki, które powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka do używania.

Wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 12/05

 

Czy ulepszenie w inwestycji jest nową inwestycją?

 

Warto również zastanowić się, czy ulepszenie dokonanej wcześniej inwestycji w obcym środku trwałym należy traktować jako nową inwestycję i tym samym stosować do niej przepisy dotyczące minimalnej kwoty, aby mogło dojść do jej amortyzacji, czy też uważać jako uzupełnienie wcześniej dokonanej już inwestycji. Wydaje się, że poprawnym rozwiązaniem byłby drugi ze wskazanych przypadków. Należy bowiem stwierdzić, że ulepszenia inwestycji powinny być traktowane jako jedna inwestycja umożliwiająca i uskuteczniająca korzystanie z obcego środka trwałego.

 

Ważne orzeczenie

Decydujący wpływ na zwiększenie wartości początkowej ulepszonego środka trwałego ma charakter poniesionych wydatków inwestycyjnych, a nie fakt ich wykazania w ewidencji (wykazie). Reasumując, nakłady na inwestycję w obcym środku trwałym wpisaną do ewidencji środków trwałych (wykazu), której wartość początkową ustalono zgodnie z normą art. 22g ust. 7 ustawy o PIT, nie tworzą nowej inwestycji, tylko powiększają wartość już istniejącej.

Wyrok WSA w Białymstoku z 25 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 421/08

 

Pomimo iż przywołany wyrok odnosi się do stanu faktycznego na gruncie PIT, to znajdzie również odpowiednie zastosowanie w ustawie o CIT. Identyczne możliwości ma bowiem podatnik, który dokonuje ulepszenia w inwestycji w obcy środek trwały. Przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych czy inwestycji w obcych środkach trwałych na gruncie ustawy o CIT, jak i ustawy o PIT są ukształtowane w taki sam sposób.

 

Podstawa prawna:

  • art. 16a ust. 1, art. 16a ust. 2, art. 16d ust.1, art. 16g ust. 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.);
  • art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. z U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.).

<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY