BDO Podatki i Rachunkowość nr 12 (26) Grudzień 2009

A   A   A

Wydatki ponoszone na świadczone usługi niematerialne

(Autor: Joanna Patyk, Źródło: BDO)

 

Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na podatnikach zaliczających określone wydatki w koszty uzyskania przychodów (dalej: KUP) jest obowiązek ich prawidłowego udokumentowania. Tylko bowiem wydatki związane z faktycznie wykonaną usługą na rzecz podatnika stanowią KUP w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami) - dalej: UPDOP.

 

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa: ...okoliczność, że podpisano kontrakt, wystawiono fakturę i dokonano zapłaty nie stanowi wcale przesądzającego dowodu, że czynność została wykonana, a poniesiony koszt był uzasadniony i został rzeczywiście poniesiony (sygn. akt SA/Bd 1514/03).

 

Przykład 1

W trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych w ramach audytów podatkowych BDO wskazano m.in. występowanie ryzyka podatkowego związanego z zaliczeniem w KUP wydatków ponoszonych na rzecz osoby fizycznej na podstawie zawartej umowy w zakresie wspierania sprzedaży produktów Spółki oraz elektronicznym opracowywaniem raportów sprzedaży zgodnie ze standardami Spółki. Osoba fizyczna wystawiała na rzecz podatnika comiesięczne faktury związane z podpisaną umową, za które Spółka terminowo płaciła i zaliczała wydatki w KUP.

 

Spółka poza podpisaną umową oraz wystawionymi fakturami nie przedstawiła Badającym innych dowodów wykonania usługi, w szczególności na potwierdzenie faktu, iż w związku z działaniami podmiotu - kontrahenta wzrósł poziom sprzedaży i w związku z powyższym nastąpił wzrost przychodów. Wskazanie ryzyka podatkowego związanego z zaliczeniem w KUP wydatków ponoszonych na rzecz osoby fizycznej świadczącej usługi „zwiększenia sprzedaży" było więc przez Badających w pełni uzasadnione.

 

Przykład 2

Inna sytuacja wystąpiła w trakcie kontroli podatkowej Spółki, w której określone usługi niematerialne na rzecz badanego podmiotu świadczyła zagraniczna spółka matka. Podmiot zagraniczny - w strukturze organizacyjnej - był umiejscowiony jako podmiot zarządzający grupą.

 

Podatnik posiadał umowę o wykonywanie usług serwisowych oraz usług zarządzania (wsparcia) ze spółką matką, której przedmiotem było świadczenie szeregu usług z zakresu pomocy i serwisu, w tym:

 • opracowanie nowych metod i technik produkcji - wprowadzenie nowych metod i technik związanych z integracją systemów produkcyjnych i procesem planowania w celu zwiększenia nasycenia rynku określonym produktem, polepszenia jakości produktów, większego zadowolenia klientów i uzyskania odpowiedniej marży zysku;
 • szkolenie w miejscu zatrudnienia - udzielanie rad i instrukcji związanych z planowaniem produkcji w nowych i zmienianych procesach produkcyjnych;
 • pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów powstałych w procesie produkcyjnym na etapie produkcji w Polsce;
 • zachowanie odpowiednich norm oraz standardów jakości - związanych z realizacją zapotrzebowań klientów - w otrzymywanych zamówieniach i podnoszących jakość akredytowaniach;
 • kalkulacje związane z produktem oraz system kosztów - przygotowanie i monitoring kalkulacji produktu zarówno przed, jak i po wykonaniu zgodnie ze zwykłymi nakładami pracy;
 • przedstawicielstwo w sprzedaży - reprezentacja przed grupami klientów wraz z innymi doraźnymi wyznaczonymi zadaniami związanymi ze sprzedażą;
 • kontrola i analiza inwestycji - pomoc w przygotowaniu i przedłożeniu budżetu zgodnie z ustaleniami w Grupie. Miesięczne analizy i kontrola uzyskanych wyników. Ocena i aprobata zarządcza indywidualnych projektów inwestycyjnych;
 • finansowe zarządzanie - pomoc w księgowości finansowej oraz sporządzanie i przegląd kwartalnych i rocznych raportów sporządzanych wg ustaleń Grupy. Dostosowanie transakcji w grupie i bilansów do ogólnego wzoru. Pomoc w kontaktach z instytucjami finansowymi;
 • zapotrzebowanie oraz monitorowanie udostępnianych narzędzi - projektowanie, ocena zapotrzebowania i przekazanie prototypów oraz narzędzi do wykorzystania w produkcji seryjnej. Nowy projekt udostępniania narzędzi i zarządzania nimi jest modyfikowany w zależności od niezbędnych potrzeb w danej produkcji;
 • pomoc w zapewnieniu właściwego oraz odpowiedniego elektronicznego oprogramowania i systemów informatycznych jednolitych dla całej grupy.

 

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia powyższych usług zostało określone w precyzyjny sposób:

 • z tytułu świadczonych usług - jako wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny wg planowanej stawki za godzinę;
 • stawka godzinowa była uzależniona od aktualnych wynagrodzeń pracowników świadczących usługę i powiększana o odpowiednie bezpośrednie i pośrednie wydatki związane z wykonywaną usługą.

 

Rozliczenie powyższej usługi następowało poprzez wystawienie faktury raz do roku. Faktura zawierała kwoty wynagrodzenia związane z poszczególnymi usługami wykonanymi w wymienionych powyżej poszczególnych grupach, w rozbiciu na te grupy.

 

Zawieranie umów o zarządzanie w grupie powinno dotyczyć faktycznie wykonanych usług. Spółka również w tym przypadku, oprócz faktury, powinna posiadać odpowiednie dowody potwierdzające faktyczne wykonanie tych usług.

Podkreślenia wymaga to, iż w przypadku usług niematerialnych wykonywanych w Grupie fakt uzyskania dowodów wykonania tych usług jest kwestią techniczną - z całą pewnością określone usługi spółka matka w omawianym przykładzie na rzecz podatnika świadczyła. Uzyskanie dowodów wykonania usługi, także poprzez spisanie faktycznie zrealizowanych usług w okresie rozliczeniowym, służy zminimalizowaniu ryzyka podatkowego w tym zakresie.Joanna Patyk

Autorka jest ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, Oddział w Katowicach.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY