BDO Podatki i Rachunkowość nr 7 (21) Lipiec 2009

A   A   A

Rozliczanie przemieszczania towarów w ramach magazynu konsygnacyjnego

(Autor: Joanna Patyk, Źródło: BDO)

 

W związku z nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1320 - dalej: Ustawa o zmianie VAT) istnieje możliwość utworzenia na terytorium RP magazynu konsygnacyjnego (dalej: MK) i dokonywania rozliczeń za pomocą tego magazynu.

 

Zasady tworzenia magazynu konsygnacyjnego

 

Magazyn konsygnacyjny można ustanowić spełniając precyzyjnie określone, poniżej opisane warunki:

 • MK jest umiejscowiony na terytorium RP;
 • MK jest prowadzony przez podatnika zarejestrowanego na potrzeby dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce (posiadającego numer NIP poprzedzony literami PL),
 • podmiot prowadzący MK jest podmiotem, który pobiera towary z MK. Wyłącznie podmiot prowadzący MK może pobierać towary z tego MK. W przypadku gdy inny podmiot prowadzi MK a inny pobiera z niego towary, nie są zachowane warunki do prowadzenia MK;
 • do MK dostarcza towary podatnik podatku od wartości dodanej niezarejestrowany na terytorium kraju jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;
 • do jednego MK dostarcza towary jeden podatnik podatku od wartości dodanej zarejestrowany na potrzeby dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym państwie członkowskim. Nie ma możliwości prowadzenia MK na rzecz wielu różnych odbiorców w Polsce;
 • do MK są dostarczane towary, które służą dalszym procesom produkcyjnym lub usługowym. Nie istnieje możliwość prowadzenia MK dla towarów będących towarami handlowymi, tj. towarami kupowanymi przez polski podmiot w celu dalszej ich odsprzedaży;
 • MK został zgłoszony przez prowadzącego MK do naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno spełniać wymagania opisane poniżej;
 • MK służy wyłącznie do przechowywania towarów i pobierania tych towarów przez prowadzącego MK;
 • W MK prowadzona jest ewidencja towarów wprowadzanych i pobieranych z MK, określona szczegółowo poniżej.

 

W przypadku braku spełnienia jakiejkolwiek z powyższych przesłanek nie istnieje możliwość dokonywania rozliczeń za pomocą MK.

 

W przypadku gdy podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT na terenie RP nie ma obecnie możliwości prowadzenia MK w związku z przemieszczaniem towarów przez ten podmiot. Nie została bowiem spełniona podstawowa przesłanka wynikająca wprost z Ustawy o VAT o braku zarejestrowania na potrzeby podatku VAT podmiotu dokonującego przemieszczenia towarów do MK.

 

Zgłoszenie prowadzenia Magazynu Konsygnacyjnego

 

Zgłoszenie prowadzenia MK powinno nastąpić w formie pisemnej przed datą dokonania pierwszej dostawy do MK. W zgłoszeniu należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia MK oraz umieścić:

 • dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczania towarów oraz dane prowadzącego MK - tj. nazwy lub imiona i nazwiska tych podmiotów, ich adresy prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby) i ich numery NIP;
 • adres, pod którym znajduje się MK.

 

W przypadku zmian jakichkolwiek danych zawartych w zawiadomieniu należy powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od daty tych zmian.

 

 

Ewidencja przemieszczanych do Magazynu Konsygnacyjnego towarów

 

Prowadzący MK jest zobowiązany do posiadania ewidencji przemieszczanych towarów.

Ewidencja prowadzona przez podatnika prowadzącego MK powinna zawierać:

 • datę wprowadzenia towarów do MK,
 • datę ich pobrania z tego MK,
 • dane pozwalające na identyfikację towarów,
 • dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów poza terytorium RP (o ile takie powrotne przemieszczenie wystąpi).

 

Zasady dokonywania rozliczeń przemieszczania towarów

 

Schemat nr 1 przedstawia przykładową sytuację dokonywania rozliczenia przemieszczenia towarów, gdy podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz przemieszczanie towarów nie następuje za pomocą Magazynu Konsygnacyjnego.

 

Schemat nr 1

 pr_21_01

Schemat nr 2 przedstawia zasady dokonywania rozliczeń za pomocą MK uregulowane w Ustawie o VAT w przypadku, gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do założenia i prowadzenia Magazynu Konsygnacyjnego.

 

Schemat nr 2

  pr_21_02

W Ustawie o VAT została uregulowana także kwestia rozliczania niedoborów oraz powstałych braków w towarach przechowywanych w MK. W takim przypadku należy ustalić datę zaistnienia braku lub niedoboru i z tym dniem rozpoznać WDT - po stronie dostarczającego towary do MK oraz WNT po stronie pobierającego towary z MK. W sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie daty powstania niedoboru lub braku towaru, za datę powstania tego niedoboru lub braku towaru uznaje się dzień, w którym stwierdzono przedmiotowy niedobór lub brak towaru.

 

Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku użycia lub wykorzystania towarów przechowywanych w MK przed ich pobraniem z tego magazynu oraz w przypadku, gdy towary nie zostały pobrane w ciągu 24 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do MK.

Z art. 20b ust. 3 Ustawy o VAT wynika natomiast, że istnieje możliwość zwrotnego przemieszczenia towarów (w ciągu 24 miesięcy od wprowadzenia tych towarów do MK) przez podatnika podatku od wartości dodanej bez konsekwencji podatkowych, tj. nie wystąpi wówczas WDT u wprowadzającego towary do MK oraz WNT po stronie prowadzącego ten MK.Joanna Patyk

Autorka jest ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, Oddział w Katowicach.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY