BDO Podatki i Rachunkowość nr 4 (18) Kwiecień 2009

A   A   A

Składki ZUS od wynagrodzeń

(Autor: Adam Bartosiewicz, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

Pytanie

 

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, księgi rachunkowe. Wynagrodzenie za styczeń 2009 r. wypłacono zgodnie z regulaminem wynagradzania ostatniego dnia miesiąca, tj. 30 stycznia 2009 r. Składki ZUS od tych wynagrodzeń - 16 lutego 2009 r. (gdyż 15 lutego 2009 r. przypadał w niedzielę).

Czy składki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów stycznia, czy zgodnie ze starą zasadą - lutego?

 

Odpowiedź

 

Do należności z tytułu składek ubezpieczeniowych stosuje się m.in. przepisy podatkowe określające zasady oznaczania terminów, gdy kończą się one w sobotę, bądź w niedzielę. Termin jest zachowany, jeśli czynność (zapłata składek) zostanie dokonana w poniedziałek (pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym).

Skoro więc termin na zapłatę składek od wypłat za styczeń przypadał w niedzielę (15 lutego 2009 r.) to ostatnim dniem terminu będzie w tym przypadku dzień następny - czyli poniedziałek, 16 lutego 2009 r. Jeśli składki (od wynagrodzeń za styczeń) zostaną zapłacone do 16 lutego 2009 r., to wówczas koszty z tego tytułu można będzie potrącić memoriałowo (na nowych zasadach) tj. w kosztach stycznia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., składki z tytułu należności ze stosunku pracy, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone:

  1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
  2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom, do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d u.p.d.o.f., co oznacza, że wtedy koszty te należy potrącić w miesiącu faktycznej wpłaty tych składek.

 

W sytuacji opisanej w pytaniu należności z tytułu stosunku pracy wypłacono w miesiącu, za który były należne (tj. w styczniu). W związku z tym koszty składek będą kosztami uzyskania za styczeń, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. Tymi odrębnymi przepisami są regulacje zawarte w u.s.u.s.

Przepis art. 47 ust. 1 pkt 3 u.s.u.s. stanowi, że płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

Terminem dla składek od należności (wypłat) za styczeń był więc 15 lutego. Tym dniem była niedziela.

 

Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na przepis art. 31 u.s.u.s. Zgodnie z tym przepisem, do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio m.in. art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p. Z przepisu art. 12 § 5 o.p. wynika zaś, że jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Skoro więc termin na zapłatę składek przypadał w niedzielę, to ostatnim dniem terminu będzie w tym przypadku dzień następny - czyli poniedziałek, 16 lutego 2009 r.

Jeśli składki (od wynagrodzeń za styczeń) zostały zapłacone do 16 lutego 2009 r., to wówczas koszty z tego tytułu można było potrącić memoriałowo (na nowych zasadach) tj. w kosztach stycznia.Adam Bartosiewicz  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY