BDO Podatki i Rachunkowość nr 3 (17) Marzec 2009

A   A   A

Co podlega szczególnej kontroli przez audytorów podatkowych (i organy podatkowe)?

(Autor: Joanna Patyk, Źródło: BDO)

W trakcie kontroli podatkowej audytorzy zwracają szczególną uwagę na pewne określone tematy oraz obszary związane z rozliczeniami podatkowymi - na te problemy i kwestie, które są objęte planem kontroli podatkowej obowiązującym organy podatkowe (w tym urzędy skarbowe). Plan kontroli podatkowej ogłasza Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej, Wydział Nadzoru i Organizacji.

Warto zatem znać obszary kontroli podatkowej (wskazane niżej) w celu ich zweryfikowania w swojej działalności gospodarczej.

 

W dokumencie „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej" wydanym przez Departament Administracji Podatkowej wskazano następujące obszary tej kontroli:

 1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - kontrole u każdego z podatników. W ramach tego obszaru kontroli podlega:

  • brak faktycznego przemieszczenia towaru;
  • niewykazywanie czynności będących wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, w tym niewystawianie faktur wewnętrznych;
  • błędy w deklarowanych kwotach transakcji pomiędzy podmiotami;
  • błędne podawanie na fakturach numeru identyfikacyjnego kontrahenta zagranicznego;
  • wykazywanie w deklaracjach VAT-7 i informacjach podsumowujących niezgodnych kwot;
  • zawyżanie wartości podstawy opodatkowania WDT;
  • nadużycia związane z importem usług zarówno w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, jak i w kontekście nielegalnego transferu dochodów;
  • nadużycia w związku z usługami transportowymi.
 2. Straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - kontrola u każdego podatnika. Tutaj organy podatkowe zwracają uwagę na:
  • straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych;
  • straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;
  • straty powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz kwestie dotyczące podatku akcyzowego od tych ubytków i niedoborów;
  • straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym;
  • straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy;
  • zawyżanie kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP), w szczególności nieprawidłowe ustalenie odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczanie do KUP nakładów mających związek z działalnością inwestycyjną;
  • straty rozliczane z lat ubiegłych, w tym nieprawidłowe odliczanie strat z innych źródeł przychodów niż powstałe, rozliczanie całej straty, rozliczanie więcej niż 50% straty oraz rozliczanie strat pomimo braku dochodu.
 3. Usługi budowlane. W tym obszarze kontroli podatkowej podlegają firmy świadczące usługi budowlane, firmy deweloperskie, firmy działające na zasadzie podzleceń od firm deweloperskich.
 4. Obowiązek rejestracji VAT - u każdego z podatników. W tym obszarze szczególnej kontroli podatkowej podlega:
  • nieterminowe złożenie zgłoszenia VAT-R;
  • niedeklarowanie i niepłacenie podatku należnego przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia podmiotowego;
  • nieprowadzenie ewidencji VAT;
  • nieprowadzenie ewidencji, na podstawie której określa się wartość nabywanych towarów z innych państw członkowskich;
  • odliczanie podatku naliczonego pomimo niezłożenia zgłoszenia VAT-R;
  • zaniżanie obrotów opodatkowanych podatkiem VAT;
  • powstawanie uszczupleń w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych (wpływ podatku VAT na rozliczenia w podatku dochodowym).
 5. Usługi niematerialne - u każdego podatnika. Tutaj organy podatkowe badają przede wszystkim:
  • usługi doradcze;
  • usługi księgowe;
  • usługi badania rynku;
  • usługi prawne;
  • usługi reklamowe;
  • usługi zarządzenia i kontroli;
  • usługi przetwarzania danych;
  • usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu;
  • usługi gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

 6. w aspekcie uznania powyższych usług do KUP (badanie faktycznego wykonania powyższych usług oraz ich związku z uzyskanym przychodem).

 7. Podatnicy „uśpieni" - podmioty, które zawiesiły działalność lub wykonują działalność w minimalnym zakresie.
 8. Obrót paliwami - kontrola podmiotów zajmujących się dystrybucją paliw, faktyczny zakres i rozmiar tej działalności.
 9. Kasy fiskalne - u każdego z podatników. Kontroli podatkowej podlega w szczególności:
  • obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych;
  • dokonywanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej;
  • brak wydruków paragonów fiskalnych;
  • nierzetelne zapisy w kasie fiskalnej;
  • zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych:
  • brak serwisowania kas fiskalnych.
 10. Zaniżanie wysokości obrotu w podatku VAT - u każdego z podatników kontroli podlega:
  • wykazywanie kwot związanych z podatkiem należnym;
  • wykazywanie kwot związanych z podatkiem naliczonym;
  • nieprawidłowe dokumentowanie obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT.
 11. Handel używanymi pojazdami samochodowymi - kontrola podatników dokonujących sprowadzania oraz handlu samochodami, w szczególności samochodami używanymi.
 12. Wysokość oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego - u podatników podlegających zryczałtowanym formom opodatkowania.

 

Z naszego doświadczenia wynika także, iż kontroli podatkowej powinni spodziewać się podatnicy:

 • występujący o zwrot podatku lub stwierdzenie nadpłaty, w szczególności w zakresie podatku VAT;
 • stosujący szczególne ulgi i zwolnienia z opodatkowania, np. działający w specjalnych strefach ekonomicznych, korzystających z ulg z tytułu premii podatkowej (byłe zwolnienie w podatku dochodowym) oraz premii w podatku VAT od należności przedterminowych, a niezapłaconych przez dłużników;
 • wykazujący stratę podatkową;
 • dokonujący dużych wydatków inwestycyjnych;
 • stosujący uproszczone formy opodatkowania (np. wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony);
 • dokonujący zapłaty należności do podmiotów zagranicznych - pobieranie i rozliczanie podatku u źródła.


Joanna Patyk

Autorka jest ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, Oddział w Katowicach.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY