BDO Podatki i Rachunkowość nr 2 (16) Luty 2009

A   A   A

Kapitał własny

(Autor: prof. dr hab. Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, Źródło: Difin)

 

Wprowadzenie

 

Kapitał własny obejmuje następujące kategorie:

A. Kapitał (fundusz) własny

 1. Kapitał (fundusz) podstawowy
 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
 3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
 4. Kapitał (fundusz) zapasowy
 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 8. Zysk (strata) netto
 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

 

Kapitały ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym; oznacza to, że zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako wielkość ujemną w kapitale własnym (należne wkłady na poczet kapitału) (art. 36.1 i 2).

Na dzień bilansowy kapitały własne (z wyjątkiem akcji i udziałów własnych) wycenia się w wartości nominalnej. Akcje i udziały własne na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia (art. 28.1.9a i 10).

Zysk ze sprzedaży akcji i udziałów własnych zwiększa kapitał zapasowy, a strata z ich sprzedaży w pierwszej kolejności ujmowana jest jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a następnie zmniejsza wynik lat ubiegłych (art. 36a.1, 2 i 3).

Nadwyżkę wartości emisji nad wartością nominalną akcji ujmuje się w kapitale zapasowym (art. 36.2b).

 

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych (art. 36.2b).

Wiele rozwiązań dotyczących kapitałów własnych wynika nie z ustawy o rachunkowości (UoR), ale z przepisów kodeksu spółek handlowych. W standardach międzynarodowych znajdują się jedynie ogólne zapisy dotyczące prezentacji kapitałów w sprawozdaniu.

 

MSR1 § 66. Bilans zawiera co najmniej następujące pozycje przedstawiające następujące kwoty:

a) (...)

o) udziały mniejszości zaprezentowane w kapitale własnym oraz

p) wyemitowany kapitał podstawowy oraz kapitał rezerwowy przypadający udziałowcom jednostki dominującej.

 

MSR1 § 75. Stopień uszczegółowienia pozycji składających się na pozycje główne przedstawiane w bilansie lub w informacji dodatkowej do bilansu zależy od wymogów MSSF oraz rozmiarów, charakteru i funkcji prezentowanych pozycji. (...) Sposób ujawnienia informacji różni się dla każdej pozycji, na przykład:

(...)

e) kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe (zapasowe) dzieli się na poszczególne kategorie, takie jak wniesiony kapitał podstawowy, nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz kapitały rezerwowe.

 

MSR 1 § 76. W bilansie lub w informacji dodatkowej jednostka gospodarcza ujawnić powinna, co następuje:

a) dla każdej grupy kapitału podstawowego:

 • liczbę akcji/udziałów składających się na zatwierdzony kapitał,
 • liczbę akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nie w pełni opłaconych,
 • wartość nominalną akcji lub stwierdzenie, że akcje nie posiadają wartości nominalnej,
 • uzgodnienie zmian liczby akcji na początek i na koniec roku,
 • prawa, uprzywilejowanie i ograniczenia związane z daną grupą udziałów/akcji, włączając w to ograniczenia dotyczące podziału dywidend i zwrotu kapitału,
 • udziały/akcje własne jednostki pozostające w jej posiadaniu lub w posiadaniu jednostek zależnych i jednostek stowarzyszonych

oraz

 • akcje zarezerwowane dla potrzeb emisji związanych z realizacją opcji i umów sprzedaży akcji, wraz z warunkami i kwotami,

b) opis charakteru i przeznaczenia każdego kapitału rezerwowego (zapasowego) wchodzącego w skład kapitału własnego.

 

 

MSR 39 rozstrzyga problem prezentacji akcji/udziałów własnych w sprawozdaniu finansowym:

 

MSR 39 § 76. Jeśli jednostka nabyła własne instrumenty kapitałowe, to instrumenty te (nabyte udziały/akcje własne) odejmuje się od kapitału własnego. Nabycie, sprzedaż, emisja lub unicestwienie własnych instrumentów kapitałowych przez jednostkę nie powoduje ujęcia w wyniku finansowym jednostki żadnych zysków lub strat. Takie udziały/akcje własne mogą być nabyte i zatrzymane przez jednostkę lub inną jednostkę będącą członkiem skonsolidowanej grupy. Kwoty zapłacone lub otrzymane ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.

 

 

Zadanie 1

 

Założenia

W bieżącym okresie sprawozdawczym zewidencjonowano następujące operacje gospodarcze:

 • Dokonano emisji 10000 akcji. Cena emisyjna 1 akcji równa jest wartości nominalnej i wynosi 80 zł.
 • Za akcje zapłacono 300000, reszta zostanie opłacona w terminie późniejszym.
 • Podwyższenie kapitału zostało zapisane w rejestrze sądowym.

Polecenie

 • 1. Zaksięgować operację podwyższenia kapitału.
 • 2. Pokazać wpływ powyższej operacji na sprawozdanie finansowe (pasywa).

Wskazówki

Zgodnie z UoR:

 

Art. 36.1. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.

Art. 36.2. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

 

 

Zgodnie z MSR:

 

MSR 1 § 76. W bilansie lub w informacji dodatkowej jednostka gospodarcza ujawnić powinna, co następuje:

a) dla każdej grupy kapitału podstawowego:

 • (...)
 • liczbę akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nie
  w pełni opłaconych
  .

 

Rozwiązanie

olchowicz_1 

Fragment sprawozdania finansowego:

Bilans

Pasywa

Kapitał zakładowy 800000 zł

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -500000 zł

Pytanie

Czy tak samo wyglądałyby księgowania, gdyby nie dokonano rejestracji podwyższenia kapitału?

 

(...)

 

Zadanie 5

 

Założenia

W spółce z o.o. przeznaczono część zysku na podwyższenie kapitału zakładowego, który wynosi 16000 zł. Kwota, o którą zostanie podwyższony kapitał wynosi 8100 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu u udziałowca podatkiem dochodowym 19%. Podwyższenie zostało wpisane do rejestru.

 

Polecenie

 • 1. Zaksięgować powyższe operacje.

 

Wskazówki

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 

Art. 10.1. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

(...)

4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

 

Art. 22.1. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w wysokości 19%  uzyskanego przychodu.

 

Art. 26.1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w  art. 21 ust. 1 oraz w art. 22, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

(...)

2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego,
a w spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a.

 

Rozwiązanie

 

Podatek 19% × 10000 zł = 1900

10000 - 1900 =  8100

 

Księgowania

olchowicz_2 

 

Uwaga: niniejszy artykuł stanowi fragment rozdziału 8 „Kapitał własny" książki prof. dr hab. Ireny Olchowicz i dr Agnieszki Tłaczały „Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR" wyd. II, wydanej przez Difin, 2008 r. Więcej informacji o tej książce zamieściliśmy w dziale „Praktyczne książki" w nr. 1/2009 Biuletynu BDO Podatki i Rachunkowość.

 


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY