BDO Podatki i Rachunkowość nr 2 (16) Luty 2009

A   A   A

Faktura korygująca

(Autor: Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

Pytanie

 

W styczniu 2009 r. wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż z grudnia 2008 r. Korekta dotyczyła zwrotu towaru od nabywcy w związku ze słabą jakością towaru. Klient zareklamował towar. Reklamacja została uwzględniona.

W którym roku ująć fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? W jaki sposób ją zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym?

 

Odpowiedź

 

Moim zdaniem istotne jest to, w którym momencie towar trafił ponownie do magazynu, czy w grudniu 2008 r., czy w styczniu 2009 r. Właśnie od tego zależy ujęcie zmniejszenia przychodu ze sprzedaży na podstawie wystawionej faktury korygującej. Operacja ta jednak nie zależy od pierwotnego okresu zarachowania przychodu należnego z tytułu sprzedaży (grudzień 2008 r.).

Natomiast podatek VAT będzie zmniejszony w okresie, w którym podatnik przed złożeniem deklaracji za ten okres otrzymał potwierdzenie dostarczenia korekty do odbiorcy - a więc w tym przypadku również może być styczeń (gdy korekta wystawiona była w styczniu 2009 i potwierdzenie otrzymane zostało do dnia 25 lutego).

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 6 ustawy a dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

 

Według art. 15 ust. 4-4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 22 ust. 5-5e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

 

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 

Według art. 29 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

 

Przykład

 

1. Założenia: towar został zwrócony w grudniu 2008 r., korekta wystawiona w styczniu 2009 r.

 1) Księgowania w grudniu 2008 r.:

  a) dokument magazynowy (ZW - zwrot):

    Wn konto 735 Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia (zakupu) - (in minus)

   Ma konto 330 Towary - (in minus)

  b) korekta przychodu ze sprzedaży:

   Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi - (in minus)

   Ma konto 730 Sprzedaż towarów - (in minus)

   Ma konto 224 Rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego w okresach następnych - (in minus)

2) Księgowania w styczniu 2009 r. (otrzymano potwierdzenie odbioru korekty przez odbiorcę):

   Wn konto 224 Rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego w okresach następnych - (in minus)

   Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego.

2. Założenia: towar został zwrócony w styczniu 2009 r., korekta wystawiona w styczniu 2009 r. (otrzymano potwierdzenie odbioru korekty przez odbiorcę):

 a) dokument magazynowy (ZW - zwrot):

  Wn konto 735 Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia (zakupu) - (in minus)

  Ma konto 330 Towary - (in minus)

 b) korekta przychodu ze sprzedaży:

  Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi - (in minus)

  Ma konto 730 Sprzedaż towarów - (in minus)

  Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego.Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY