BDO Podatki i Rachunkowość nr 1 (15) Styczeń 2009

A   A   A

Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych

(Autor: Grzegorz Awiżeń, Źródło: BDO)

Dotacja oznacza bezzwrotną pomoc finansową ze środków publicznych udzieloną w celu wsparcia konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub bieżącej działalności. Cel przekazanej dotacji na rachunek bankowy beneficjenta jest wcześniej określony.

Ujęcie dotacji w ewidencji bilansowej powinno nastąpić dopiero w momencie faktycznego otrzymania środków pieniężnych.

 

Pozyskaną przez beneficjenta kwotę na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Do czasu przyjęcia środka trwałego finansowanego, dotacja stanowi w otrzymanej wysokości przychód przyszłych okresów. W momencie oddania do używania środka trwałego i rozpoczęciu jego amortyzacji, następuje jej odpisywanie w czasie. Rozliczenia dotacji dokonuje się w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. Odpisy są równe wielkości amortyzacji zakupionego majątku trwałego.

 

Może wystąpić sytuacja, gdy dotacja wpływa na rachunek bankowy jednostki już po oddaniu do używania środka trwałego i rozpoczęciu jego amortyzacji. W takim przypadku jednostka powinna dokonać jednorazowego odpisania w pozycji pozostałych przychodach operacyjnych kwoty dotacji odpowiadającej amortyzacji środka trwałego dokonanej za okres do dnia wpływu dotacji.

 

Zakup środka trwałego może być sfinansowany dotacją tylko w określonej części. W takim przypadku odpisów dotacji dokonuje się na pozostałe przychody operacyjne wyłącznie w części, która odpowiada wielkości przyznanej dotacji.

 

Dotacja na sfinansowanie środka trwałego w sprawozdaniu finansowym

 

W bilansie kwota dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego ujmowana jest po stronie pasywów w pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe" z podziałem na rozliczenia krótkoterminowe i długoterminowe. Jako rozliczenia krótkoterminowe wykazuje się kwotę dotacji, która przypada do rozliczenia w pozostałych przychodach operacyjnych w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. W rozliczeniach długoterminowych ujmuję się kwotę rozliczaną po okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 

Po stronie aktywów wykazuje się wartość netto zakupionego środka trwałego jako składnik majątku przyjętego w danym okresie do używania.

W rachunku zysków i strat w kosztach działalności operacyjnej należy ująć dokonany odpis amortyzacyjny, natomiast w „pozostałych przychodach operacyjnych" przypadający na dany okres odpis otrzymanego dofinansowania przez beneficjenta.

 

W rachunku przepływów pieniężnych w pozycji „inne wpływy finansowe" prezentuje się kwotę dotacji w roku otrzymania środków pieniężnych. Natomiast w pozycji „Nabycie niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" wykazuje się kwotę wydatkowaną na nabycie środka trwałego, w tym również wartość sfinansowaną dotacją.

 

Skutki otrzymania dotacji na zakup środków trwałych w podatku dochodowym

 

Zgodnie z art. 16. ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie tych środków, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Otrzymanie dotacji na sfinansowanie zakupu środków trwałych nie wpłynie na ich wartość początkową, jak i na wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Jednak z wartości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego należy wyodrębnić taką część, która będzie odpowiadała udziałowi otrzymanej dotacji w zakupie środka trwałego. Ta wyodrębniona część nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów.

 

W sytuacja gdy na rachunek bankowy podmiotu wpływa dotacja już po przyjęciu środka trwałego i rozpoczęciu amortyzacji, jednostka nie ma obowiązku korygowania kosztów wstecz, lecz powinna dokonać jednorazowego zmniejszenia kosztów w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano dotację. Kolejne odpisy amortyzacyjne należy rozliczać po uwzględnieniu podziału na część dofinansowaną i część zakupioną z własnych środków nie zaliczając tej pierwszej do kosztów uzyskania przychodu.

 Grzegorz Awiżeń

Autor jest ekspertem w Dziale Rewizji Finansowej BDO Numerica, Oddział w Poznaniu.

 


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY