BDO Podatki i rachunkowość nr 9 (11) Wrzesień 2008

A   A   A

Tworzenie oraz prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

(Autor: Małgorzata Gawkowska, Źródło: BDO)

Obowiązek ujmowania aktywów i rezerw na podatek odroczony wynika z zasady memoriału, która zobowiązuje do ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich osiągniętych przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami, dotyczącymi danego okresu sprawozdawczego niezależnie od terminu ich zapłaty.

 

W świetle art. 37. ust. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm) w przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania (art. 64 uts. 1 UoR) można odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Natomiast jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości są obowiązane do tworzenia aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

Obowiązek tworzenia odroczonego podatku dochodowego jest skutkiem rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającego w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości (art. 37 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 2, punkt 8.1). Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi i w związku ze stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości (art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

 

Zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze wszystkimi ujemnymi różnicami przejściowymi i w związku ze stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości i równocześnie dokonuje odpisów aktualizujących dane aktywa, jeśli występują ku temu przesłanki (Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 punkt 9.1 oraz punkt 11.11). Na podstawie MSR 12, aby aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego były ujmowane, musi być prawdopodobne to, że będzie dostępny dochód do opodatkowania w takiej wysokości, że pozwoli to na zrealizowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

Kolejną kwestią jest prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym. Spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny określić w polityce rachunkowości, czy będą kompensować aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czy też prezentować je oddzielnie. Aby jednostka mogła kompensować aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, musi posiadać tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. Podmiot posiada taki tytuł, jeżeli:

 • jest uprawniony do potrącania należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, oraz
 • aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na
  • tego samego podatnika lub
  • różnych podatników, którzy są uprawnieni, zamierzają rozliczać należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

 

Na podstawie MSR aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się wtedy i tylko wtedy, gdy:

 • jednostka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, oraz
 • aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na:
  • tego samego podatnika lub
  • różnych podatników, którzy są uprawnieni, zamierzają rozliczać należności i zobowiązania z tytułu bieżącego podatku w kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w każdym przyszłym okresie, w którym przewiduje się rozwiązanie znaczącej ilości rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

Mówiąc o aktywach i rezerwach z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy zwrócić uwagę na drugostronne ujęcie operacji. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzone od transakcji rozliczanych z kapitałem własnym również odnoszone są drugostronnie na kapitał własny. Natomiast aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone od operacji odnoszonych do rachunku zysków i strat powinny znaleźć odzwierciedlenie w części odroczonej podatku dochodowego w rachunku zysków i strat. Powyższe postępowanie jest konsekwencją prezentacji zdarzeń; jeśli dana transakcja nie została rozliczona w rachunku zysków i strat, wówczas skutek podatkowy odnoszący się do danego zdarzenia również nie powinien być uwzględniony w rachunku zysków i strat.Małgorzata Gawkowska

Autorka jest ekspertem w Dziale Audytu BDO Numerica.


<< powrót

zobacz także artykuły


KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY